Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych) korzystających z Serwisu pod adresem www.kkterminale.com Administratorem danych osobowych jest Kędzierzyn-Koźle Terminale S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 37 Budynek B (zwana dalej Administratorem).

Definicje

Adres IP – Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Login Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.valuequest.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
Użytkownik – osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

Dane osobowe Użytkownika

Osoba zamierzająca korzystać z Serwisu podaje w formularzu kontaktowym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz dostępny w Serwisie.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres ul. Zielna 37 B, 00-108 Warszawa stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika w żaden inny sposób niż wynikający z celów działania Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis.

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby lub wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Administrator stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Administrator stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

Polityka Prywatności

Dane z Cookies

Przechowywane Cookies

Dane z cookies nie są łączone z innymi danym identyfikującymi użytkowników portalu.

Portal kkterminale.com stosuje takie cookies jak:

  1. google-analytics.com cookies – służą do prowadzenia statystyk dla kkterminale.com;
  2. cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia (zamknięcia) sesji
  3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.